جنگلانه طرحی خودجوش که در دهه تنوع زیستی با همکاری سازمان های مردم نهاد و با هدف تازه نگه داشتن عرصه های جنگلی و مرتعی در سراسر کشور و همچنین شناخت و حمایت از گونه های گیاهی در معرض خطر از سال ۱۳۹۳ آغاز بکار کرده است.

در راستای تحقق اهداف طرح ملی جنگلانه، همایش کاشت بذر بادام کوهی در شهرستان شهباز در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ با حضور دوستداران محیط زیست، مسئولین استانی و اعضای موسسات عضو شبکه محیط زیست استان برگزار گردید. سپاس از اعضای محترم که در این طرح شرکت کردند.

جنگلانه ۹۷ در شهباز
برچسب گذاری شده در: