آموزش به کودکان خیریه آرامش کودکان آفتاب

آموزش به کودکان خیریه آرامش کودکان آفتاب

آموزش نکات زیست محیطی در رابطه با تفکیک زباله تر و خشک و نحوه بازیافت بهمراه انجام بازی گروهی آموزنده مرتبط با موضوع کارگاه به کودکان تحت حمایت خیریه آرامش کودکان آفتاب شهر اراک دست داوطلبان…