آموزش به دانش آموزان مدرسه امام هادی

آموزش به دانش آموزان مدرسه امام هادی

 با توجه به اهمیت آموزش نحوه تفکیک زباله و بازیافت در سطوح مختلف جامعه بخصوص در کلانشهر هایی چون اراک، برآن شدیم تا با برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت پسماند برای دانش آموزان پایه های سوم تا ششم مدرسه

آموزش به کودکان خیریه آرامش کودکان آفتاب

آموزش به کودکان خیریه آرامش کودکان آفتاب

آموزش نکات زیست محیطی در رابطه با تفکیک زباله تر و خشک و نحوه بازیافت بهمراه انجام بازی گروهی آموزنده مرتبط با موضوع کارگاه به کودکان تحت حمایت خیریه آرامش کودکان آفتاب شهر اراک دست داوطلبان…